Nový štatistický modul

logo euphoric

Slovenský artroplastický register zverejnil pre registrovaných partnerov nový štatistický modul.

Magnetická rezonancia – certifikátyZobraziť certifikáty

Projekt EUPHORIC

logo euphoric

EUropean Public Health Outcome Research and Indicators Collection


Leaflet vo formáte .pdf

Adresa

Slovenský artroplastický register
Univerzitná nemocnica Martin
Kollárova 2
036 59 Martin
Slovenská republika

Slovenský artroplastický register (SAR)

je zdravotnícky informačný systém, ktorý vykonáva zber presne určených údajov o každej vykonanej implantácii umelej kĺbovej náhrady, na jednotlivých pracoviskách v Slovenskej republike a následne ich vyhodnocuje.
SAR zriadilo Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (Zákon c. 576/2004 Zb. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov)

Hlavné ciele SAR sú:

 • poskytnút epidemiologickú analýzu uskutocnených umelých náhrad klbov
 • identifikovat rizikové faktory primárnych a revíznych implantácií, ktoré majú za následok zlyhanie artroplastiky, pricom zohladnujú vek a pohlavie pacienta, typ implantátu a spôsob jeho fixácie, použitý chirurgický postup
 • analýzou a odstránením rizikových faktorov znížit pocet revíznych operácií
 • vytvorit štandardný algoritmus pre pravidelné kontroly pacientov s umelou náhradou klbu, a tým eliminovat vznik rozsiahlych deštrukcií pri uvolnení endoprotézy
 • zlepšit kvalitu starostlivosti o pacienta po umelej náhrade klbu

Aké informácie SAR zhromažďuje?

SAR zbiera požadované údaje na registrových formulároch o primárnej a revíznej implantácii, ktoré vyplnajú jednotlivé pracoviská a zasielajú ich do registra elektronicky.

Požadované údaje sú:

 • osobné údaje pacienta (meno a priezvisko, rodné císlo, adresa a kód obce trvalého bydliska,
 • zdravotná poistovna
 • adresa pracoviska
 • dátum operácie
 • primárna diagnóza
 • predchádzajúce operácie
 • operacný prístup
 • použité profylaktické ATB s dávkovaním
 • typ endoprotézy
 • operovaná strana
 • spôsob fixácie endoprotézy
 • použitý cement a cementovacia technika
 • typ a velkost komponentov endoprotézy

Pri revíznej implantácii sú požadované aj údaje o primárnej implantácii:

 • dátum revíznej implantácie
 • pracovisko
 • dôvod revízie
 • revidované casti