Nový štatistický modul

logo euphoric

Slovenský artroplastický register zverejnil pre registrovaných partnerov nový štatistický modul.

Magnetická rezonancia – certifikátyZobraziť certifikáty

Adresa

Slovenský artroplastický register
Univerzitná nemocnica Martin
Kollárova 2
036 59 Martin
Slovenská republika

Kontakt

Vaše podnety na zlepšenie stránky alebo upresnenie zverejnených informácií nám prosím zašlite prostredníctvom tohto formulára.
* - povinné položky

Informácie o SAR

HISTÓRIA VZNIKU SAR

Za úcelom presnej evidencie všetkých uskutocnených primárnych a revíznych artroplastík bedrového klbu, sledovania a štatistického vyhodnocovania výsledkov, bol na Slovensku 1. januára 2003 oficiálne uvedený do cinnosti Slovenský artroplastický register.

Realizáciu tohto projektu predchádzali mnohé diskusie a rokovania. V septembri 2001 v Dolnom Kubíne na 1. ortopedickom sympóziu bol tento projekt predložený a schválený výborom Slovenskej ortopedickej a traumatologickej spolocnosti (SOTS), súcasne bola vytvorená pracovná skupina pre SAR. O tri mesiace neskôr, v Bratislave, na zasadnutí komisie SOTS s koordinátorom EFORT sa prerokovali dalšie body tohto programu. Po rokovaní v Berne s požiadavkou spolupráce registra s MEM (Maurice Müller Foundation) sa objavili prvé problémy vznikajúceho SAR. Technická úroven a požiadavky tejto inštitúcie vysoko prekracujú bežný štandard, a preto nedošlo ani k dohode o spolupráci.

Zavedeniu registra do praxe predchádzalo zhruba rocné obdobie príprav. V januári 2002, po vytvorení registrových formulárov s požadovanými údajmi o primárnej a revíznej operácii (na základe basic data set-u EAR) a zaevidovaní siete celoslovenských pracovísk v apríli 2002, sa v decembri uskutocnila skúšobná prevádzka, po ktorej nasledovalo 1. januára 2003 oficiálne spustenie registra. V priebehu roku 2004 zacali práce na elektronickej forme zasielania údajov. Po zadaní dát z rokov 2003 a 2004 je plánovaný prechod na elektronické zadávanie údajov.

Úcast na projekte SAR bola pôvodne založená na dobrovolnej spolupráci všetkých zaevidovaných 36 ortopedických a traumatologických pracovísk. Po skontaktovaní a zaslaní primárnych a revíznych protokolov, ktoré bolo tiež možné stiahnut z internetovej siete, participácia na projekte postupne narastala. Lepšia odozva bola zaznamenaná z ortopedických pracovísk, ktoré za obdobie prvého roku cinnosti SAR (do 31. decembra 2003) participovali 90 % úcastou. Podstatne menšiu zaangažovanost preukázali pracoviská traumatológie, kde z celkového poctu 15 posielalo uvedené protokoly len 6 týchto zdravotníckych zariadení. Po zverejnení usmernenia MZ, ktoré od 1. 10. 2004 zaviedlo povinné zasielanie protokolov, došlo k zlepšeniu zasielania protokolov. V priebehu roku 2004 sa úcast zvýšila, a to nie len zo strany ortopedických (100 %), ale aj traumatologických pracovísk (81 %).

ŠTRUKTÚRA A PERSONÁLNE OBSADENIE SAR

Centrom SAR je Ortopedická klinika Univerzitnej nemocnice Martin. Plynulý chod registra zabezpecuje personál registra, ktorý tvorí lekár zodpovedný za register a jedna administratívna pracovnícka.

  • vedúci SAR - MUDr. Libor Nečas, PhD.
  • asistentka – Janka Uhlárová
  • štatistik – Doc. PaedDr. RNDr. Stanislav Katina, PhD